Slovník investora

Active market

Trh, který je charakterizován velkým objemem obchodů a velkou likviditou. Čím aktivnější trh, tím větší zájem kupců a prodejců a menší rozdíl mezi cenou nabídky a poptávky.

Advance

Zvýšení ceny; opak poklesu.

Advance-decline line

Každodenní počet klesajících emisí je odečítán z počtu stoupajících emisí. Konečný rozdíl musí být vždy kladný. V případě, že by měl být záporný, odečítá se z běžného množství.

Alert

Oznámení či upozornění, že daný cenný papír v portfoliu dosáhl cílové ceny. Toto upozornění je většinou emailem nebo pagerem.

Alokace aktiv (Asset Allocation)

Investiční praxe, při níž jsou prostředky rozdělovány mezi různé trhy k dosažení diversifikace a pro účely risk managementu anebo pro účely dosažení očekávaných výnosů shodujících se s investorskými cíli.

AOS

Automatický obchodní systém, někdy také označován jako robot.

Appreciation

Zhodnocení. O měně se říká, že zhodnocuje, pokud její cena v odpovědi na poptávku trhu posiluje.

Arbitráž

Využití okamžitého cenového rozdílu stejných či podobných finančních nástrojů arbitrem na různých trzích. Tyto rozdíly vznikají v důsledku špatného přenosu informací či v důsledku rozdílných daňových či regulačních režimů, a to s cílem dosažení zisku. Příkladem je současná koupě a prodej téhož cenného papíru na dvou různých trzích či sjednání derivátu na jednom trhu a současné sjednání opačného derivátu na jiném trhu. Tato forma arbitráže je bez rizika.

Arbitrážní obchod

Koupě měny nebo komodity na jednom trhu a jejich současný prodej na jiném trhu za účelem zisku.

Arms Index

Technicko analytický indikátor, který se nazývá též TRIN. Vysvětlení, jak Arms Index pracuje, naleznete pod pojmem TRIN.

Ascending bottoms

Obrazec technické analýzy, ve kterém je každá následující nízká cena vyšší než předchozí nízká. Tento obrazec je považovaný za býčí indikátor.

Ascending tops

Formace technické analýzy, ve které jsou každé následné vysoké ceny vyšší než předchozí vysoké ceny. Takováto formace je považovaná za býčí indikátor a tudíž příležitost k nákupu.

Ask

Cena, kterou prodejci žádají za cenný papír.

Average directional movement index (ADX)

Měření intenzity tržního trendu – vyvinuté J.W.Wilderem. Pokud je ADX hodnota větší než 20, trend je obvykle velmi silný.

Average true range

Pohyblivý průměr vlastního cenového rozmezí. Rozdíl mezi nejvyššími a nejnižšími cenami.

Back – testing

Strategie vyzkoušená na historických datech a poté aplikována na nových datech, aby se zkontrolovala její ziskovost. Každý obchodní systém musí být před riskováním vlastních peněz otestován.

Back office (back office)

Oddělení ve finanční instituci, které je zodpovědné za zpracování, vypořádání a další administraci obchodů.

Bankovní dohled

Dohled nad jednotlivými komerčními bankami za účelem zajištění dodržování platných zákonných předpisů.

Bar charts

Graf, která používá svislé čáry, aby ukázal nejvyšší a nejnižší cenovou hranici za zvolené časové období.

Bazický bod

Setina procenta.

Bear market

Medvědí trh, na kterém akcie klesají, často na velmi dlouhou dobu. Opakem je bull trh.

Bearish

Medvědí, klesající trh, sektor nebo příslušné cenné papíry. Opakem je bullish nebo-li býčí trh, kdy ceny stoupají.

Best bid

Nejvyšší cena, kterou byl někdo ochotný zaplatit za příslušné cenné papíry.

Beta

Tento koeficient měří relativní volatilitu cenného papíru. Beta vyjadřuje vztah cenného papíru vůči zbytku trhu cenných papírů (většinou reprezentuje příslušný index – ten má beta rovno 1). Pokud je beta větší než 1, pak cenný papír roste rychleji než trh a naopak.

Bid

Cena, za kterou je ochoten někdo koupit cenný papír.

Bid Rate (Nabídka ke koupi)

Sazba, při které si obchodník přeje měnu nakupovat.

Bid/Ask Spread

Rozdíl mezi cenou bidu a offeru, nejrozšířeněji používané měřítko tržní likvidity.

Bidding up

Situace, ve které rostoucí cena cenného papíru přinutí investory neustále zvyšovat cenu svých limitních příkazů. Pokud tak neudělají, jejich objednávky budou jednoduše ignorovány.

Big Figure

Dealerský výraz vztahující se k prvním několika číslicím devizového kurzu. Tyto číslice se za běžných pohybů na trhu zřídka mění, a proto jsou při stanovování dealerských kotací a především v období velké aktivity na trhu opomíjeny. Například, kurs USD/Yen může být 107,30/107,35, ale slovně by byl kotován bez prvních třech číslic – tedy „“30/35″“.“

Black Box

Patentovaný počítačový obchodní systém, jehož pravidla nejsou zveřejněná nebo snadno přístupná. Neexistuje obchodní systém, který Vám zaručí 100% úspěšnost.

Blow – off top

Prudké a rychlé zvýšení ceny následované prudkým a rychlým poklesem ceny.

Bollinger bands

Indikátor technické analýzy, ve kterém jsou trendové křivky zakresleny jako obálky dvou standardních odchylek nad a pod příslušným klouzavým průměrem. Jelikož standardní odchylka měří volatilitu, obálky budou širší během vysoké volatility a užší během snížené volatility. Všeobecně platí, že jakmile se cena přiblíží k horní obálce, trh je považován za překoupený. Jakmile je cena v dolní obálce, trh je přeprodaný.

Bottom-up

Investiční strategie, ve které jsou společnosti posuzovány na základě vlastní výkonnosti bez ohledu na sektory, do kterých náleží nebo na stávající ekonomické podmínky. Stoupenci této strategie věří, že některé společnosti jsou výkonnější než ostatní společnosti ze stejného sektoru, tím pádem bude jejich výkonnost vyšší bez ohledu na odvětví a hospodářskou situaci. Opakem této strategie je Top down analýza (shora dolů).

Break-even (point)

Bod zlomu, který nastává v okamžiku, kdy kumulované výnosy z investice dosáhnou výše kumulovaných fixních nákladů, tj. v okamžiku, kdy se vrátí investice.

Breakaway gap

Když cena odskočí od cenové úrovně, kde se pohybovala po několik dnůol nebo týdnů. Na grafu se objeví cenová oblast (mezera), kde se neuskutečnilo žádné obchodování. Breakaway gap se nejčastěji vyskytuje na průlomu supportu nebo resistance.

Breakout

Bod, kdy se tržní cena protrhne z mírného směru postupu. Tento bod často signalizuje obchodní příležitost ve směru protrhnutí.

Broker

Makléř – osoba oprávněná provádět obchody na finančních trzích jménem zákazníků. Provize je placena za provedení objednávky. Makléř ručí za to, že všechna další dokumentace je správně předána a obchody jsou vyřízeny.

Broker recommendation

Doporučení příslušného analytika k nákupu či prodeji cenných papírů. Většina těchto analytiků pracuje na základě fundamentální analýzy společnosti a především na sledování výdělků a jejich odhadovaného pohybu do budoucna. Každá brokerská společnost používá k výběru cenných papírů jinou metodologii a tím pádem se mohou doporučení jednoho brokera lišit od druhého.

Brokerage

Provize za provádění obchodů účtované burzovním makléřem.

Bundesbank

Německá centrální banka.

Burza

Obvykle instituce, jejímž úkolem je párovat nabídku a poptávku při prodeji cenných papírů, a na tomto základě určovat rovnovážnou cenu cenných papírů a garantovat (zabezpečovat) vypořádání obchodů.

Buy

Kupovat.

Buy and hold

Investiční plán na základě historického trendu trhu. Mnoho investorů nakoupí akcie a drží je mnoho let s očekáváním dlouhodobého zhodnocení. Tato strategie je na současných, velmi nestálých finančních trzích příliš riziková.

Buy order

Specifické instrukce makléřovi ke koupi cenných papírů.

Buy stop order

Nákupní příkaz, který je otevřený do té doby, dokud tržní cena nevzroste ke specifikované ceně akcie a v tu chvíli se stane klasickou tržní objednávkou.

Buying on margin

Riskantní strategie zahrnující nákup cenných papírů, derivátů s vypůjčenými penězi. K této strategii musí mít obchodník otevřený speciální účet, který podléhá velmi přísným předpisům komise pro cenné papíry.

Býčí trh (Bull Market)

Období,v jehož průběhu ceny akcií nebo dluhopisů rostou. Obvykle indikuje období ekonomického růstu. Protikladem je medvědí trh.

Býk (Bull)

Slangový výraz pro toho, kdo očekává, že hodnota cenných papírů poroste. Jde tedy o spekulaci na růst. Označením býčí trh rozumíme trh cenných papírů, kdy hodnota cenných papírů stoupá, a je ochota je nakupovat. Opakem býka, resp. býčího trhu, je medvěd, resp. medvědí trh.

Cable

Obchodnický žargon související se směnným kursem sterling/US dolar. Tento název pochází z poloviny 19. století, kdy byl kurs původně přenášen prostřednictvím transantlantického kabelu.

 

Candlestick Chart

Graf, ve kterém je vyznačeno obchodní rozpětí daného dne včetně otevírací a zavírací ceny. Pokud je otevírací cena vyšší než cena zavírací, bude obdélník mezi otevírací a zavírací cenou zabarvený. Pokud je zavírací cena vyšší než cena otevírací, bude tato oblast grafu prázdná.

 

Centrální banka

Finanční instituce pověřená vládou k regulací peněžního oběhu v zemi. Vydává peníze, stanovuje úvěrové podmínky a reguluje činnost komerčních bank. V ČR jde o Českou národní banku.

 

Closed out

Zlikvidování pozice, protože vlastník účtu nesplnil povinnost navýšení marže nebo uzavřel krátkou pozici.

 

Closed trades

Pozice, které byly zrušeny nebo vyrovnány.

 

Closing bell

Ukončení pozice, protože vlastník účtu nesplnil povinnost maržového ujednání, popř. neuzavřel včas short pozici.

 

Commission

Transakční poplatek účtovaný brokerem.

 

Congestion

Termín technické analýzy pro několik obchodních seancí v řadě, ve kterých se cena pohybovala pouze minimálně nebo vůbec.

 

Congestion area

Série obchodních dnů nebo týdnů, ve kterých není viditelný zřetelný růst ceny.

 

Consolidation

Pohyb ceny v úzkém obchodním rozpětí mezi nízkými a vysokými cenami.

 

Continuation chart

Technický graf komoditních kontraktů, kde jsou navzájem spojeny nové a vypršené kontrakty. Celý proces se dělá z toho důvodu, aby na grafech nevznikaly nechtěné cenové mezery, kdy starý kontrakt vyprší na jedné ceně a nový kontrakt se začne obchodovat na zcela jiné ceně.

 

Contra broker

Makléř na nákupní straně prodejní objednávky nebo na prodejní straně nákupního příkazu.

 

Contract

Standardní jednotka transakce.

 

Contrarian

Investor, který investuje opačně než většina účastníků trhu.

 

Convergence

Ceny termínovaných obchodů a ceny za hotové se setkávají při vypršení smluv.

 

Correction

Obrat nebo-li korekce stávajícího cenového trendu. Termín se nejčastěji používá pro vyjádření poklesu cen po období jejich předešlého růstu. Korekce je často považovaná za velmi prospěšné stádium trhu, kdy ceny často neúměrně vzrostou a poté se vrátí do více reálných úrovní.

 

Corrective wave

Vlna nebo cyklus vln pohybující se proti současnému směru trendu.

 

Correlation

Vztah mezi dvěmi proměnnými.

 

Countermove

Cenový pás představující opačný pohyb ke směru předchozího období.

 

Cover buy

Uzavírání short obchodů.

 

Cup and handle

Formace na technickém grafu ve tvaru písmene „U“, která se utvoří mezi 7 a 65 týdny. Jakmile cena akcie dosáhne druhý vrchol „U“ formace, techničtí analytici věří, že cena spadne.

Currency

Jakákoli forma peněz emitovaná vládou nebo centrální bankou a využívaná jako zákonné platidlo a podklad pro obchodování.

 

Currency Risk (Měnové riziko)

Pravděpodobnost nepříznivé změny směnných kursů.

 

Current yield

Roční míra výnosnosti investice udávaná v procentech.

 

Curve-fitting

Vyvinutí složitých pravidel, které obchodník využije k vylepšení svého systému.

 

Cycle

Změna, kdy se bod pozorování vrací zpět k jeho začátku. Trhy se pohybují cyklech, které se dají předpovídat. Mnoho teorií technické analýzy je založeno na odhadování budoucích cyklů. Nejznámějšími metodami jsou Elliot a Gann teorie.

 

Chaikin A/D Oscillator

Technický indikátor, který srovnává denní akumulaci a distribuci cenných papírů. Čím blíže je v daném dnu zavírací cena akcie své nejvyšší ceně, tím více byla akcie akumulována. A naopak – čím blíže je v daném dnu zavírací cena akcie své nejnižší ceně, tím více byla akcie distribuována. Další důležitou hodnotou, kterou použitím tohoto indikátoru obdržíme, je porovnání objemu obchodů. Z akumulace, distribuce a objemu obchodů může obchodník určit nejpravděpodobnější pohyb ceny akcie v budoucnu.

 

Channel

Cenový kanál obsahující pohyb cen v celém sledovaném období. Kanály mohou být jak rovnoběžné tak zakřivené. Rovnoběžné se nazývají trend channels a zakřivené využívají matematických indikátorů, zobrazovaných na grafech (nejznámějšími jsou tzv.Bollinger band)

 

Charting

Technicko analytické kreslení, pomocí kterého kreslíme grafy pohybu cen a objemu obchodů. Jednoduše, charting je ve skutečnosti obecný název pro technickou analýzu.

 

Chartist

Odborník, který využívá diagramy a grafy a s jejich pomocí vysvětluje historická data. Na základě těchto historických dat pak hledá trendy a předpovídá budoucí pohyby. Souvisí též s Technical Trader.

 

Daily low

Nejnižší cena, kterou daný cenný papír, popř.index, dosáhl během jednoho obchodního dne.

 

Daily range

Rozdíl mezi horní a spodní mezí ceny v jednom obchodním dni.

 

Day trader

Aktivní denní obchodník, který drží pozice poměrně krátkou dobu a provádí několik obchodů denně. Jeho cílem je okamžité odhalení rozdílu mezi nabídkou a poptávkou a jeho využití ke krátkodobým obchodům. Výhodou denního obchodování je možnost nadprůměrného zhodnocení kapitálu. Nevýhodou je mnoho komisních poplatků, které mohou znehodnotit i velmi kvalitní obchodní systém.

 

Daytrading

Využívání změn kurzů cenných papírů, ke kterým dochází v průběhu dne. Cenné papíry jsou nakupovány či prodávány i na několik desítek sekund či málo minut. Spekulantovi pak stačí zisk na jedné operaci v řádu pár desetin procenta. Pokud je úspěšný, může za den vydělat (ale též prodělat) i několik procent. Rozhodnutí o koupi či prodeji jsou velmi často založena na technické analýze, tj. odvození budoucích cen na základě vývoje z minulosti. Tím, že day trader uzavře pozici ještě týž den a nemá nakoupeno či prodáno přes noc, se brání proti neočekávaným pohybům. Naopak k minusům patří poměrně velké poplatky brokerovi a psychická zátěž.

 

Decline

Pokles cen nebo kurzu.

 

Deep market

Trh, ve kterém může být provedeno velké množství transakcí bez jakéhokoliv vlivu na cenu.

 

Depreciation

Pokles hodnoty měny způsobený působením tržních sil.

 

Depth of market

Kolik nakupujících nebo prodávajících je v každé cenové úrovni za současnou poptávku a nabídku.

 

Descending bottoms

Grafická formace technické analýzy, ve které je každá následující nízká cena menší než předchozí nízká cena. Tato situace je považovaná za medvědí indikátor.

Devaluation

Záměrná úprava ceny měny směrem dolů běžně prováděná oficiálním vyhlašováním.

 

Divergence

Situace, při které pohyb indikátoru nepotvrzuje pohyb ceny.

 

Diverzifikace

Technika managementu rizika, která slouží k redukci rizika a optimalizaci výnosu sestavovaného portfolia. Jednotlivé investiční instrumenty se zařazují do portfolia tak, aby se v rozumné míře omezil jejich vliv na výkonnost.

 

Dlouhá pozice (long position)

Situace, kdy subjekt vlastní určitý nástroj (například dluhový nástroj , akcii nebo komoditu), nebo spotově koupil nástroj a dosud nedošlo k vypořádání, nebo koupil tento nástroj prostřednictvím derivátu s tím, že vypořádání se uskuteční v budoucnosti. Jestliže se hodnota nástroje zvyšuje, hodnota dlouhé pozice se také zvyšuje.Pokud se jedná o jedinou takovou pozici, subjekt spekuluje na růst hodnoty nástroje. Dlouhé pozice se označují kladným znaménkem.

 

Double bottom (top)

Cena cenného papíru nebo tržního průměru, kdy cena klesla (stoupla) 2x k té samé přibližné hladině, ukazující existenci supportu (resistance), kde je velká pravděpodobnost, že sestupný (vzestupný) trend skončil.

 

Double top breakout

Technicko-analytická grafická formace, ve které cena akcie vzroste, poté klesne, stoupne, opět klesne a při dalším vzrůstu nakonec prorazí resistanci, vyznačující danou formaci.

 

Důvěrné obchodování (insider trading, insider dealing)

Zneužití veřejnosti nepřístupných informací k vlastnímu obohacení. Jedná se například o obchodování s cennými papíry společnosti osobou, která má informace, které nejsou veřejně dostupné. Osoba může získat takové informace vzhledem k zvláštnímu vztahu ke společnosti. Vzhledem k finančním skandálům v 80.Letech je důvěrné obchodování nelegální na všech významných trzích.

 

Economic Indicator

Vládou zveřejňované statistiky, které vypovídají o aktuálním ekonomickém růstu a stabilitě. Mezi běžné indikátory patří míra nezaměstnanosti, hrubý domácí produkt (GDP), inflace, maloobchodní prodeje, atd.

 

Elliott Wave theory

Technika publikovaná R.N.Elliottem (1939) zastávající názor, že ceny akcií se řídí pravidelným rytmem nebo modelem 5 vln nahoru a 3 vln dolů, které tvoří kompletní cyklus 8 vln. 3 vlny dolů jsou řazeny jako korekce předcházejících 5 vln nahoru.

 

Emerging markets

Rozvíjející se ekonomiky jsou charakteristické rychlým hospodářským růstem, což má pozitivní vliv na vývoj domácích kapitálových trhů (region jižní Asie, východní Evropa a Latinská Amerika). Investování na těchto trzích je ve většině případů ale spojeno s velkým ekonomickým a politickým rizikem.

 

Eurobondy

Původně americký dluhopis, vydaný v Evropě. V souvislosti s korunovým trhem dluhopisy emitované na zahraničních trzích, zpravidla v Lucemburku nebo Londýně, denominované v Kč.

 

Evropský systém centrálních bank (ESCB), Evropská centrální banka (ECB)

Členy ESCB jsou centrální banky zemí EU. Evropská centrální banka je řídícím centrem systému, je nezávislou institucí. Provádí společnou měnovou politiku zemí eurozóny, je zodpovědná za vydávání bankovek denominovaných v euru, schvaluje objem vydaných mincí. Sídlí ve Franfurktu na Mohanem. Česká národní banka se po vstupu do EU stane součástí ESCB. Před vstupem do eurozóny však nebude podléhat měnopolitickým rozhodnutím ECB.

 

False breakouts

Nepotvrzené protrhnutí trendu ve směru pohybu ceny.

 

FED (Federální rezervní systém)

Obdobou České národní bandy je americká centrální banka známá pod označením FED. Mužem číslo jedna je Alan Greenspon, jehož projevy jsou trhem bedlivě sledovány. Dnes má na starosti měnovou politiku, regulaci bankovního sektoru, udržování stability finančního systému a zajištění určitých finančních služeb některým subjektům. Veledůležitým orgánem je FOMC (Federal Open Market Committee), což je výkonný výbor vykonávající měnovou politiku.

 

Fibonacci Ratio

Poměr mezi 2 jakýmikoliv po sobě jdoucími čísly Fibonacciho řady, známé jako (f). Poměr každého čísla k následujícímu většímu číslu je přibližně 0.618 a k následujícímu menšímu číslu je přibližně 1.618. Fibonacci ratio slouží k určování cílových cen trend

 

Finanční páka (Laverage)

Vypůjčené peníze jsou použity na investiční účely. Může to zvýšit zisky nebo ztráty a snížit riziko

 

Finanční trh

Se skládá ze dvou organicky na sebe navazujících trhů: peněžního trhu a kapitálového trhu, které se bezprostředně ovlivňují a vzájemně doplňují. Finanční trh je místo, kde subjekty (investoři) nabízejí svůj volný finanční kapitál subjektům, které tento kapitál potřebují k pokrytí svých investic.

 

Flag

Vlajka. Obrazec technické analýzy, který vznikne prudkým vzrůstem, či poklesem skupiny cen a vyústí v pohyb opačný ke směru vlajky.

 

Floor trader

Člen burzy obchodující na parketu (na své vlastní konto).

 

Foreign Exchange (Forex, FX)

Souběžný nákup jedné měny a prodej druhé.

 

Front office (front office)

Oddělení ve finanční instituci, ve kterém dochází k sjednávání obchodů.

 

Fundamentalist

Investor, který používá fundamentální analýzu.

 

Fundamentální analýza

Analýza se zabývá vnitřní hodnotou akcie, která je srovnávána s tržní cenou a určuje, zda akcie je nadhodnocena, podhodnocena nebo správně oceněna. Modely této analýzy jsou založeny na fundamentálních datech (zisky, tržby, očekávaný růst zisku a dividend apod.).

 

Gann Theory

Rozličné obchodní techniky rozpracované legendárním obchodníkem W.D.Gannem. Mnoho historických kontroverzních dokumentů uvádí, že tento obchodník dokázal předpovídat vývoj trhu i několik měsíců dopředu a tím pádem byl schopný neomezených zisků.

 

Gap

Den, ve kterém je denní kurz akcie extrémně nad nebo pod denním kurzem předchozího dne.

 

Garanční fond burzy (Stock Exchange Guarantie Fund)

Fond vytvořený členy burzy, který slouží k zajištění závazků a pokrytí rizik vyplývajících z uzavírání a vypořádání burzovních obchodů. Všichni členové BCPP jsou povinni přispívat do tohoto fondu.

 

Garanční fond obchodníků s cennými papíry (GFOCP)

Smyslem GFOCP je poskytnou částečné odškodnění zákazníkům, těch obchodníků s cennými papíry, kteří nebudou schopni splnit svoje závazky vůči zákazníkům. GFOCP vznikl začátkem roku 2001 na základě potřeby přizpůsobit legislativu České republiky právu Evropské unie.

 

Going short

Otevření krátké pozice, nebo-li spekulace na sestup. Opakem je going long (česky otevření dlouhé pozice) nebo-li nákup s očekáváním vzestupu cen.

 

Good Til Cancelled Order (GTC) (Platný až do zrušení)

Pokyn k nákupu nebo prodeji za určitou cenu. Tento pokyn zůstává platný dokud není realizován nebo dokud jej klient nezruší.

 

Head and shoulders

Obrazec, který na grafu vypadá jako hlava a ramena.

 

Hedge

Konzervativní strategie užívaná k omezení investičních ztrát uzavíráním obchodu, který vyrovnává současnou pozici. Hedge je využíván obchodníky jako forma pojištění proti neočekávaným událostem.

 

Hedging

Zajištění proti riziku. Většinou se používají tzv. deriváty opce (právo koupit nebo prodat), futures, forwards (obchody s odloženým vypořádáním) nebo swaps.

 

Hedžový fond (hedge fund)

Investiční fond určený pro bohaté fyzické osoby či institucionální investory s minimální investicí 1 mil.USD. Tyto fondy se angažují ve zvláštních investičních strategiích, které bývají obvykle velice rizikové. Vysoká rizikovost je v rozporu termínem hedžový fond. Často mají velký pákový mechanismus (leverage) prostřednictvím výpůjček. Někdy přijímají opačné strategie vzhledem k tendencím na trhu.Zvláště aktivní byly během krize Evropského mechanismu měnových kurzů (European exchange rate mechanism) v září 1992, kdy krátce prodávaly určité měny v očekávání jejich devalvací. Hedžové fondy někdy vedou trh, a proto se jejich spekulace mohou vyplatit. Jedná se o sebenaplňující se věštby (self-fulfilling prophecy). Skutečnost, že jsou obvykle organizovány tak, aby se vyhnuli zákonům o cenných papírech, vede k diskusím o jejich regulaci. V USA se obvykle jedná o tzv. partnerství s ručením omezeným (limited partnership) se 100 a méně partnery či se jedná o tzv. off-shore funds s neamerickými investory. V obou případech se vyhýbají regulaci americké Komise pro cenné papíry (SEC). Hedžový fond může používat automatické příkazy k likvidaci portfolií (stop-loss orders), jestliže cena investice jde proti fondu o více než činí určité procento, čímž se omezují ztráty fondu.

 

Highs

Cenné papíry, které v aktuální nebo nejposlednější obchodní seanci dosáhly nových 52- týdenních vysokých cen.

 

Historical data

Historické informace o společnosti, které se používají pro předpověď vývoje společnosti. Tyto informace mohou být např. samotná cena akcie, poměr ceny/výdělku, výnosy a finanční růst, atd.

 

Historické obchodní rozpětí

Nejvyšší a nejnižší ceny, ve kterých se kdy cenný papír nebo komodita obchodovaly.

 

Hrubý domácí produkt (HDP)

Je klíčovým ukazatelem výkonnosti ekonomiky za určité období. Vyjadřuje hodnotu vyrobeného zboží a služeb na území daného státu.

 

Index cen průmyslových výrobců

měřítko změny cenové úrovně zboží na velkoobchodní úrovni. (core rate – index po vyloučení energie a potravin).

 

Index DAX

Akciový index DAX byl představen 1. července 1988 Frankfurtskou burzou cenných papírů (Frankfurter Wertpapierbörse), Německou asociací akciových burz (Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Wertpapierbörsen) a Německými burzovními novinami (Börsen-Zeitung). Skládá se ze 30ti nejvíce obchodovaných titulů (blue chips). Společnosti jejichž akcie tvoří index musí být minimálně 3 roky úředně zapsané na Frankfurtské burze a také musí splňovat podmínky pro kontinuální obchodování. Jednotlivé váhy titulů v indexu jsou stanovovány na základě kritérií jako jsou objem obchodování, tržní kapitalizace a pozice společnosti v jejím sektoru. Hodnoty indexu DAX stanovuje Deutsche Börse AG a to jak cenový tak i výkonový (objemový) index na základě cen v obchodním systému Xetra, hodnoty jsou aktualizovány každých 15 vteřin. Proces výpočtu hodnot je pravidelně monitorován nezávislou institucí. Deutsche Börse rozhoduje o změnách ve složení indexu a to ve čtvrtletních cyklech. Základní hodnotou indexu je 30. prosinec 1987 = 1000 bodů. Historická data pak byla retrospektivně propočítána k roku 1959.

 

Initial Margin (Počáteční depozitum)

Počáteční vklad vyžadovaný pro vstup do pozice a sloužící jako záloha budoucích obchodů.

 

Inside day

Den, ve kterém je celkový cenový rozsah zcela uvnitř předchozího denního cenového rozpětí.

 

Inside information

Materiální informace o společnosti, které jsou známy pouze firemní správní radě, managementu nebo zaměstnancům, ale rozhodně o těchto informacích neví veřejnost. Komise pro burzu cenných papírů obchodování založené na takové informaci zakazuje.

 

Inside market

Ceny nejvyšší nabídky a nejnižší poptávky jednotlivých Market makerů, které slouží pro jejich vlastní evidenci.

 

Insider buying

Kupování firemních akcií jednotlivými řediteli, zodpovědnými činiteli nebo dalšími zaměstnanci, na základě neveřejných informací. Obecně platí, že tato metoda kupování akcií je ilegální.

 

Insider Trading sanctions Act of 1984

Usnesení Komise pro burzu cenných papírů, které pojednává o kriminálních a občanských trestech vyplývajících z různých druhů ilegálních nedovolených obchodování s akciemi prováděnými zaměstnanci společností.

 

Institutional investor

Entita s velkými finančními možnostmi, jako např. investiční společnosti, fondy, makléřské společnosti, pojišťovací společnosti, penzijní fondy, investiční banky aj. Pro instituální investory platí méně ochranných předpisů, protože se předpokládá, že jsou lépe informováni, mají více znalostí a tudíž jsou schopni ochránit sami sebe. Tito investoři jsou zodpovědni za většinu celkových objemu obchodů.

 

Interbank Rates (Mezibankovní sazby)

Kursy Foreign Exchange, které velké mezinárodní banky kotují pro jiné velké mezinárodní banky.

 

Interest rate

Cena půjčených peněz uváděná jako procento jmenovité hodnoty.

 

Intraday

Během jednoho obchodního dne.

 

Krátká pozice (short position)

Situace, kdy subjekt má závazek dodat určitý nástroj (např. dluhový nástroj, akcii nebo komoditu), nebo spotově prodal nástroj a dosud nedošlo k vypořádání, nebo prodal tento nástroj prostřednictvím derivátu s tím, že vypořádání se uskuteční v budoucnosti. Jestliže se hodnota nástroje zvyšuje, hodnota krátké pozice se snižuje. Pokud se jedná o jedinou takovou pozici, subjekt spekuluje na pokles hodnoty nástroje. Krátké pozice se označují záporným znaménkem.

 

Krátký prodej (short sale)

Prodej aktiv, která osoba nevlastní. Aktiva osoba získá vypůjčením či repo obchodem. Tím vzniká krátká pozice.

 

Kurz

Jiný výraz pro tržní cenu cenného papíru anebo pro hodnotu měny na devizovém trhu. U akcií a cizích měn se kurz vyjadřuje v měnových jednotkách, ale u dluhopisů je obvyklé udávat kurz v procentech z nominální hodnoty, protože je tak možné očistit cenové výkyvy od alikvotního úrokového výnosu.

 

Kurzové riziko (měnové)

Riziko ztráty v případě změn měnových kurzů.

 

Last

Nejposlednější obchod daného cenného papíru.

 

Leading Indicators (Vedoucí indikátory)

Statistická data pomocí kterých je předpovídán budoucí ekonomický vývoj.

 

Leverage

Obchodování s větším množstvím peněz, po vložení pouhé malé částky.

 

LIBOR

The London Inter-Bank Offered Rate. Banky LIBOR využívají pokud si chtějí vypůjčit od ostatních bank.

 

Likvidita

Charakteristika aktiva určující snadnost jeho směny za hotovost, která je nejlikvidnějším aktivem.

 

Limit order

Příkaz ke koupi nebo prodeji v přesné minimální nebo maximální ceně určené obchodníkem.

 

Limit price

Cena specifikovaná v limitní objednávce.

 

Limit-on-close order

Objednávka ke koupi nebo prodeji specifického množství cenných papírů na zavírací ceně, ovšem pouze tehdy, je-li cena na nebo nad (pro prodejní objednávku) nebo na nebo pod (pro nákupní objednávku) specifikovanou cenou.

 

Linear chart

Standardní typ grafu, na kterém daná vzdálenost vždy reprezentuje stejnou absolutní změnu v ceně (ne jako na logaritmickém grafu, kde daná vzdálenost vždy reprezentuje stejnou procentuální změnu v ceně). Jinými slovy, na logaritmickém grafu je vzdálenost od 1 do 10 stejná, jako vzdálenost od 10 do 100, nicméně na lineárním grafu je vzdálenost od 10 do 100 desetkrát větší, než vzdálenost od 1 do 10.

 

Linear regression

Technika, ve které se zakreslí přímka do souboru dat, aby změřila účinek jednotlivých nezávislých proměnných hodnot. Měří se pozice a svážení této přímky.

 

Liquidity

Ukazatel množství a četnosti obratu obchodovatelných listin. Zjednodušeně to je možnost kdykoliv nakoupit nebo prodat cenný papír během krátké chvíle. Obecně čím větší společnost, tím větší liquidita.

 

Lock-limit

Systém, při kterém se ceny mohou hýbnout max. o předem určenou hodnotu v jakémkoliv směru. Jakmile cena dosáhne v některém ze směru trhu svého limitu, je v tomto limitu uzavřena a tímto směrem se už v daném dni nehne. Tyto limitní hranice jsou běžně užívány ve futures trzích, např.obiloviny.

 

Long

Nákup cenných papírů za účelem očekávání zvýšení ceny těchto cenných papírů. Obchodník vydělá, koupí-li za málo a prodá za hodně.

 

Long-term

Doporučení pro dlouhodobý horizont.

 

Lot

Minimální obchodovaný počet kusů cenného papíru (obchodování probíhá v celých násobcích lotu).

 

Low

Nejnižší cena, které daný cenný papír nebo komodita dosáhla v určitém časovém intervalu. Opakem je high, neboli nejvyšší cena.

 

MACD

Jeden z nejpopulárnějších technických indikátorů sestrojený Gerardem Appelem a hojně propagovaný Dr.Alexanderem Elderem. Trendový indikátor využívající dvou exponenciálně vyhlazených klouzavých průměrů k odhadu pohybu cen v budoucnu.

 

Makléř

Obchodník s cennými papíry, který má licenci vydanou Komisí pro cenné papíry (KCP). Důslednější charakteristiku ve smyslu platné legislativy najdete zde.

 

Managed account

Účet, na kterém jeho držitel dává svému makléři právo kupovat a prodávat cenné papíry. Tato forma účtu se někdy nazývá také jako kontrolovaný účet.

 

Management Fee

Poplatek za správu portfolia vyplacený správcovi. Vyjadřuje se v procentech per annum, typické hodnoty se pohybují od 0,5% průměrné roční hodnoty portfolia (fondy peněžního trhu) až po 2% (akciové a některé smíšené fondy).

 

Margin

Často jsou při nákupu akcií využívány tzv. maržové účty, které umožňují nakoupit akcie na úvěr. Broker poskytuje dodatečné finanční prostředky (za které klient platí úrok) na nákup akcií, přičemž se ručí akciemi. Pokud akcie rostou, vše je v nejlepším pořádku a klient vydělává (navíc jsou výdělky znásobeny díky tzv. pákovému efektu, kdy klient vydělává nejen ze svých, ale i z vypůjčených peněz). Do problému se portfolio klienta dostává v případě poklesu ceny nakoupených akcií a situace může vyústit až v tzv. margin call. Jinými slovy: ručení v podobě klesajících akcií jež není dostačující a broker požaduje doplnění peněz. V krajním případě (klient nestihne či nemůže dodat peníze) broker rozprodá akcie.

 

Margin call

Požadavek makléře k doplnění ztrátových pozic do minimální výše. Zjednodušeně vložení více peněz na Váš obchodní účet, abyste zabránili zlikvidování ztrátových pozic.

 

Market if touched

Příkaz držený s makléřem v hale, který se stává příkazem uskutečnění obchodu ve chvíli, kdy se cena cenného papíru dotkne požadované hodnoty.

 

Market maker

Obchodník s cennými papíry, který je povinen stanovovat nákupní a prodejní cenu cenného papíru v systému obchodování SPAD na Burze cenných papírů.

 

Market on close

Specifikace příkazu, který vyžaduje od makléře, aby obdržel nejlepší možnou cenu při uzavírání obchodu, které probíhá během posledních 5 minut obchodování v příslušném dni.

 

Market on open

Kupní nebo prodejní objednávka, ve které makléř provede příkaz při otevření trhu. To order provede v otevíracím obchodním rozpětí.

 

Market order

Instrukce makléři okamžitě prodat nejlepší možné nabídce nebo nakoupit od nejlepší možné nabídky.

 

Market sentiment

Psychologie davu, typické měřítko bullish (býčích) nebo bearish (medvědích) postojů mezi investory a obchodníky.

 

Martingale system

Taktický systém, používaný profesionálními gamblery v casinu, který vyžaduje zdvojnásobení vkladu po každé ztrátě, abyste výhrou získali zpět původně vsazený obnos.

 

Maržové obchody

Forma investování do cenných papírů. Jedná se o přijetí úvěru od makléře na splacení koupě cenných papírů, úhradu určitého procenta ceny cenných papírů investorem (např. 30%) a poskytnutí koupených cenných papírů jako kolaterál. Takto mohou investoři vlastnit cenné papíry, aniž jsou schopni je financovat. Marže však vystavují investory potenciálně velkým ztrátám. Protože velké procento koupených cenných papírů je financováno vypůjčenými penězi, investor takto používá velký pákový mechanismus. Výnosnost či ztrátovost počáteční investice investora je tak znásobena. Tato metoda může být extrémně zisková (i po úhradě úroků z vypůjčených prostředků) ale také extrémně ztrátová. Při pohybu trhu proti investorovi makléř může požadovat po investorovi další peněžní prostředky nebo cenné papíry (maržová výzva nebo-li margin call). Maržové obchodování obvykle využívají hedžové fondy. Je možné jej také využít k mostovému financování u systému rolujícího vypořádání, kdy investor, který nakupuje a poté vzápětí prodává cenné papíry, musí uhradit koupené cenné papíry před tím, než obdrží úhradu za prodané cenné papíry (na rozdíl od periodických obchodních systémů, kdy všechny obchody během účetního období se vypořádají ve stejném okamžiku, a to na konci účetního období).

 

Medvěd (Bear)

Slangové označení pro osobu, která je přesvědčena o budoucím poklesu cen cenných papírů, tudíž jde o spekulaci na pokles. „Medvědi“ při obchodování využívají tzv. prodeje nakrátko. V případě medvědího trhu hovoříme o trhu cenných papírů, kde ceny cenných papírů klesají, opakem medvěda, resp. medvědího trhu, je býk, resp. býčí trh.

 

Medvědí trh (Bear Market)

Období, kdy ceny akcií nebo dluhopisů klesají. Obvykle indikuje období poklesu ekonomické aktivity. Protikladem je býčí trh.

 

Mental stop-loss

Příkaz na okamžité ukončení obchodu, který máte v hlavě, místo abyste jej měli předem stanovený u Vašeho makléře a tak jej zrealizovali automaticky.

 

Momentum

Síla a rychlost změny dnešní ceny od určitého, neměnného počtu dní v historii.

 

Momentum indicator

Indikátor technické analýzy, pomocí kterého se obchodníci snaží předpovědět budoucí vývoj ceny na základě minulých cen a objemu obchodů. Momentum indikátory prakticky udávají, jakou má cena sílu a jak rychle se mění v závislosti na porovnávaných datech.

 

Money flow

Technický indikátor, který se vypočítá vynásobením změny ceny akcie počtem zobchodovaných akcií. Money flow je pozitivní když akcie vzrůstá a negativní když klesá. Indikátor se používá na zjištění momenta cenového trendu.

 

Moving average

Klouzavý průměr – aritmetická střední hodnota nebo průměr řady cen během daného období. Souhrn cen z vybraného počtu časových hodnot, rozdělený celkovým počtem všech hodnot. Pohyblivé průměry zdůrazňují směr trendu, vzrůstající moving average značí bull trend, klesající naopak bear trend.

 

Moving average crossovers

Bod, kde se na grafu křivky různě dlouhých pohyblivých průměrů navzájem protínají. Odborníci používají těchto protnutí k tvoření nákupních nebo prodejních příležitostí.

 

Nekline

Součást grafického obrazce Head & Shoulders, určující pravděpodobný směr vývoje trendu.

 

Noise

Cena a objem fluktuací, které nemají na vývoj trendu velký vliv a mohou často zmást výklad směru trhu.

 

Nominální hodnota

Jmenovitá hodnota cenného papíru, tj. částka, na kterou zní cenný papír. Nominální hodnota může být odlišná od kurzu cenného papíru.

 

Non-trend day

Úzký denní rozsah postrádající jakýkoliv rozeznatelný pohyb v jakémkoliv směru.

 

Obchodní bilance (Balance of Trade)

Hodnota vývozů ze země minus její dovozy.

 

Offshore fond

Fond založený v tzv. daňovém ráji (například v Lucembursku)

On close

Tržní nebo limitní objednávka na uzavření pozice těsně před koncem obchodní seance.

 

Online trading

Stále více populární aktivita kupování a prodávání cenných papírů přes internet.

 

Opce (opční termínové kontrakty)

Instrument, jehož vlastník má právo, ale ne povinnost nakoupit podkladové aktivum za předem určenou cenu v předem určeném čase (v případě call opce) nebo podkladové aktivum prodat (put opce).

 

Open Order = GTC

Pokyn, který bude realizován, jakmile trh dosáhne předem určené ceny. Znamená to samé jako Good´til Cancelled Orders.

 

Opening bell

Začátek obchodního dne na burze.

 

Opening block

První obchodní transakce daného cenného papíru po otevření trhu. Většinou je to mnoho nashromážděných nákupních a prodejních objednávek najednou.

 

Opening range

Rozsah cen, který se vyskytuje během prvních 30 sekund až 5 minut obchodování.

 

Optimization

Metodika podle které je systém vyvinut s pravidly dělanými na míru tak, aby přesně odpovídaly požadavkům obchodníka.

 

Order

Objednávka nákupu nebo prodeje cenných papírů přes makléře.

 

Otevřená pozice (open position)

Stav kdy Dlouhá pozice v určitém nástroji (dluhový nástroj, komodita, akcie nebo cizí měna) se nerovná Krátké pozici v témž nástroji. Otevřená pozice je charakteristická pro Spekulaci.

 

Overbought/overs. Indicator

Nástroj technické analýzy, který udává hodnoty, kdy se cena pohne příliš daleko a rychle v určitém směru. Když je trh překoupený (overbought), obchodník bude prodávat a naopak když je trh přeprodaný (oversold), obchodník bude vstupovat do dlouhých pozic.

 

Overnight

Obchod, který zůstává otevřený do následujícího obchodního dne.

 

Oversold

Termín technické analýzy poukazující na akcie, jejichž cena se propadla příliš nízko, nebo je podceněná.

 

Overtrading

Nadměrné obchodování vedoucí často k velkým a nekontrolovatelným ztrátám obchodních účtů.

 

Pákový mechanismus (leverage, gearing)

  1. a) Situace, kdy malá počáteční investice (pokud vůbec existuje) otevírá prostor pro značné procentní zisky a také prostor pro velké procentní ztráty. příkladem jsou Maržové obchody a Deriváty
  2. b) Míra zadluženosti společnosti měřená poměrem dluhu a vlastního kapitálu.

 

Paper trade

Zkoušet obchodovat na nečisto, bez použití peněz. Tato technika může být využita k ověření obchodní metody před investicí skutečných peněz.

 

Pips (Points)

Základní velikost pohybu na Forexovém trhu, podobně jako ve futures tick.

 

Plunge

Náhlý, dramatický pokles cenného papíru nebo celého trhu.

 

Podkladová měna (Base Currency)

Všeobecně je podkladovou měnou ta měna, ve které investor nebo eminent vede své účetní knihy. Na FX trzích je běžně brán za podkladovou měnu pro kotace americký dolar, což znamená, že kotace jsou vyjádřeny v jednotce $1 dolaru za ostatní měny kotované s ním v páru. Nejdůležitějšími výjimkami z tohoto pravidla jsou britská libra, euro a australský dolar.

 

PRIBOR (Prague Interbank Offered Rates)

Je ukazatel úrovně sazeb, který vyhlašuje Česká národní banka na základě úrokových sazeb deseti referenčních bank, za něž jsou ochotny si půjčovat volné peněžní prostředky na předem určenou dobu (se splatností od jednoho dne až do jednoho roku). PRIBOR je měřítkem ceny krátkodobých úvěrů.

 

Price gap

Významný cenový pohyb mezi dvěmi obchodními seancemi, jež na grafu vytvoří pomyslnou mezeru, ve které nikdy nedošlo k žádnému obchodu. V této mezeře je vysoká cena předchozího dne podstatně níže, než nejnižší cena současného dne.

 

Primární trh

Místo, kde se uskutečňuje prvotní prodej cenného papíru.

 

Prodej na krátko (short selling)

Hlavní filosofií prodeje na krátko je, že spekulant prodává cenné papíry, které ještě nevlastní. Cenné papíry jsou mu zapůjčeny a musí je vrátit. K zisku dochází v případě poklesu ceny: např. prodám jednu akcii za 100 (inkasuji 100, ale jednu akcii dlužím), později zpětně nakoupím za 80 (vrátím akcii a bylých 20 představuje zisk). Nevýhodou této operace je, že ztráty mhou být nekonečné (cena může neustále růst), ale zisk je omezený (dno je na nule). Prodej nakrátko patří mezi oblíbenou techniku „medvědů“.

 

Profit and loss statement

Oficiální čtvrtletní nebo výroční finanční dokument publikovaný veřejnou obchodní společností, vykazující příjmy, výlohy a čistý zisk. Také nazývaný jako earnings report.

 

Profit taking

Metoda k uzavírání ziskových obchodů.

 

Proprietary trading

Transakce provedená společností, která se zabývá obchodováním s cennými papíry. Tato transakce má vliv na firemní účet, ale ne na účty jejich klientů.

 

Pyramiding

Využívání zisků vydělaných na otevřených pozicích k nákupu dalších cenných papírů.

 

Random walk

Teorie, která prosazuje, že není žádný souvislý vzájemný vztah mezi cenami z jednoho časového období ke druhému.

 

Range

Rozdíl mezi vysokou a nízkou cenou během daného časového období.

 

Rate

Cena jedné měny vyjádřena v měně druhé, využívaná zejména při obchodování.

 

Reading the tape

Pokus o předpověď krátkodobé cenové změny pomocí informací získaných z ceny a objemu, na základě technicko analytických grafů.

 

Realized profit

Zrealizovaný zisk nebo ztráta při ukončení obchodní transakce. Ve většině případech je zrealizovaný zisk zdanitelnou položkou.

 

Rectangle

Obchodní oblast ohraničená vodorovnými a svislými přímkami, tvořící pomyslný obdélník. Tento grafický obrazec může značit buď změnu nebo pokračující trend.

 

Regression analysis

Statistická technika používaná pro zjišťování vzájemných shodností mezi jednotlivými proměnnými za účelem předpovídání budoucích hodnot.

 

Relative Strength Index

RSI. Technicko analytický indikátor, který změří velikost zisků proti velikosti ztrát daného časového období. Hodnota může být v rozsahu od 1 do 100. Obecně platí, že hodnota pod 30 signalizuje přeprodané ceny že hodnota nad 70 signalizuje překoupené ceny.

 

Resistence

Výraz používaný v technické analýze a určující cenovou úroveň, která doporučuje, kde by měl investor prodávat.

 

Resting order

Příkaz umístěný s podmínkou určité ceny.

 

Retail investor

Jednotlivec, který koupí malé množství cenných papírů pro vlastní potřebu. Opakem je instituální investor, který kupuje a prodává akcie pro svou společnost a klienty.

 

Retracement

Pohyb ceny v opačném směru předchozího trendu.

 

Risk

Vystavení se vlivu nejistoty z možné změny, nejčastěji v negativnímu významu nepříznivé změny.

 

Risk and Reward

Riziko a odměna: základní mechanismus investování, který spočívá v tezi, že podstupuje-li investor větší riziko, očekává i vyšší zisk, tedy odměnu.

 

Risk management

Proces analyzování míry rizika a z výsledků pak stanovení toho, jak nejlépe takovému riziku čelit .

 

Risk-averse

Snaha vyhnout se riziku, pokud není adekvátně odměněno; postoj většiny investorů. Například, jestli dvě investice mají stejný očekávaný návrat, ta s nižším rizikem bude preferována. Riskantnější investice musí mít vyšší očekávaný návrat za účelem poskytnutí popudu pro investora(jdoucímu proti riziku), aby ji vybral.

 

Roll-Over

Proces pomocí kterého je vypořádání obchodu přerolováno na jiné – budoucí datum obchodu. Náklady tohoto procesu jsou určeny úrokovým diferenciálem dvou zúčastněných měn.

 

Scalpers

Obchodníci, kteří obchodují během jednoho dne a uskuteční v každém obchodním dnu stovky obchodů.

 

Seasonality

Shodná a předpovídatelná změna činnosti trhu, která se vyskytuje za shodných a předpovídatelných událostí. Velmi vhodné pro obchodování s komoditami.

 

Sell

Prodat.

 

Sentiment

Měření nálady daného investora nebo celková investující veřejnost, buď situace na burze se stoupajícími cenami nebo nemotorná.

 

Session

Časové období od otevření do uzavření trhu. Jinými slovy nazývané také trading session.

 

Short selling

viz. prodej na krátko

 

Slippage

Rozdíl mezi odhadnutou cenou transakce a skutečnou vstupní cenou do trhu.

 

Smart money

„Tzv. chytré peníze, jedná se o finanční prostředky poskytované investorem, který kromě peněz přináší podnikateli kontakty, zkušenosti, poradenství ohledně expanze a financí apod. Smart money poskytují „“andělé““ nebo blue chip investoři.“

 

Spekulace (speculation)

Vytváření Otevřených pozic, tj. otevírání úrokových, akciových, komoditních a měnových pozic. Obecně se jedná o převzetí rizik vývoje úrokových měr, akciového trhu, měnového kurzu, komodit či rizikovosti určitého objektu. Dlouhá pozice v určitém nástroji není kompenzována Krátkou pozicí v témž nástroji a naopak. Nepříznivé změny cen nebo úrokových měr naopak budou představovat pro spekulanta ztrátu. Dlouhá pozice v určitém nástroji je spojena se ziskem v případě zvýšení cen nebo úrokových měr. Krátká pozice v určitém nástroji je spojena se ziskem v případě snížení cen nebo úrokových měr. Spekulant má při přebírání rizika určitou představu o pohybu úrokových měr nebo cen. V užším významu se jedná o použití derivátů (tzv. Spekulačních derivátů) k zvýšení tržního nebo úvěrového rizika konečného uživatele či tvůrce trhu. Opakem spekulace je Zajišťování.

 

Spike

Ohromný, dočasný vzrůst nebo propad ceny, či objemu obchodu.

 

Spot Price

Aktuální cena na trhu. K vypořádání spotových transakcí obvykle dochází v průběhu dvou dnů.

 

Spread

Rozdíl mezi cenou bidu a offeru.

 

Standard deviation

Statistická míra historické volatility společného fondu nebo portfolia, obvykle vypočítaná použitím 36 měsíčních výnosů. Jednoduše řečeno, je to míra rozsahu, ve kterém jsou čísla rozprostřená kolem jejich průměru.

 

Sterling

Slangový výraz pro Britskou libru.

 

Stochastic oscillator

Technický indikátor, který porovnává zavírací cenu cenného papíru s jeho celkovým cenovým rozpětím v daném časovém intervalu. Obecně se předpokládá, že rostoucí akcie budou zavírat blízko jejich nejvyšších cen a naopak klesající akcie budou zavírat na jejich minimech.

 

Stop and reverse (SAR)

Signál k obrácení současné obchodní pozice. To znamená např., že zrovna máte v trhu pozici a ta jde proti Vám, až projde Vaším stop-loss. Tento stop-loss neslouží k ukončení obchodu, ale k obrácení současné pozice ve směru nového trendu.

 

Stop Loss Order

Typ pokynu pomocí kterého je při dosažení určité ceny otevřená pozice automaticky likvidována. Často je používána k minimalizaci vystavení se vlivu ztrát, jestliže se trh pohybuje proti investorově pozici. Příklad: jestliže je investor dlouhý v USD při kursu 156,27, může si přát nastavit pokyn stop loss na 155,49 který by omezil ztráty pro případ, že by měl dolar znehodnotit až pod 155,49.

 

Stop-limit order

Objednávka na koupi nebo prodej příslušných cenných papírů v přesně specifikované nebo v lepší ceně. Objednávka se neprovede dříve, než cenný papír nedosáhne předepsané hodnoty.

 

Stop-Loss

Technika řízení rizika, při které je obchod zlikvidován, aby zabránil jakémukoliv dalšímu klesání hodnoty Vašeho kapitálu. JEDNA Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ČÁSTÍ OBCHODOVÁNÍ.

 

Support

Historická cenová úroveň, na které se klesající ceny zastavily a začaly se pohybovat buď do strany nebo obráceným směrem.

 

Support Levels (Hladiny podpory)

Metoda používaná v technické analýze, která určuje cenový strop a podlahu na které bude daný směnný kurs automaticky korigovat. Opakem je resistance.

 

Swap

OTC derivát s vypořádáním (výměnou, dodáním) podkladových nástrojů ve více okamžicích v budoucnosti. Obvykle se jedná o vypořádání v hotovosti. Prakticky se jedná o kontrakt výměny podkladových nástrojů k určitým okamžikům v budoucnosti, tj. představuje několik forwardů s postupnou výměnou podkladových nástrojů. Vypořádání může být čisté (např. po započtení úrokových plateb a jistin), poločisté (např. bez započtení úrokových plateb, ale se započtením jistin) či hrubé (bez započtení úrokových plateb a jistin). Může se jednat o výměny pevných částek v hotovosti (či případně neznámých částek v hotovosti) v jedné měně za dosud neznámé částky v hotovosti a to v téže měně, (Úrokový swap či Úvěrový swap), o výměnu částek hotovosti v jedné měně za pevné či dosud neznámé částky v jiné měně (Měnový swap), za akciové nástroje (akciový swap) či za komoditní nástroje (komoditní swap).

 

Swiftové zprávy

SWIFT zkr. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Jde o systém spojení mezi bankami na celém světě, který slouží k mezinárodní komunikaci a i k výměně zpráv. Systém přenáší veškeré zprávy bezodkladně, přičemž jeho obrovskou výhodou je rychlost a bezpečnost. Veškeré přenosy dat jsou enkryptovány. Proti eventuálním změnám v textu jsou veškeré zprávy zabezpečeny tzv. autentikací (klíčování). Aby byla banka připojena na tento systém, musí splnit některé velmi tvrdé bezpečnostní i jiné podmínky. Dokumentární akreditiv – Písemný závazek banky vystavený na základě žádosti jejího klienta (příkazce), že poskytne třetí osobě nebo na její řád (beneficientovi, oprávněnému) určité peněžní plnění, jestliže budou do určité doby splněny podmínky akreditivu (stanovené kupujícím). Dokumentární akreditiv je stále jedním z nejdůležitějších a nejpoužívanějších platebních instrumentů v mezinárodním obchodě. Je však výhodný i v tuzemském obchodě, a to jak při řešení dodavatelsko-odběratelských vztahů, tak i např. při koupi či prodeji nemovitosti. Dokumentární inkaso – Forma platebního styku, kdy je vydání dokumentů a případně uvolnění zboží podmíněno zaplacením, akceptací směnky či splněním jiných podmínek ze strany dovozce/odběratele. To znamená, že dokumentární inkaso je možné používat jak v tuzemském, tak zahraničním platebním styku. Dokumentární inkaso znamená vždy jen platební závazek pro dovozce/odběratele, nikoli pro banku, která v případě otevření dokumentárního inkasa nevstupuje do platebního závazku, ale pouze zprostředkovává oběh dokumentů a tok peněz.

 

Swingtrader

Obchodník, který využívá obecně velkých výkyvů v cenách akcií.

 

Symbol

Systém písmen, které identifikují příslušné akcie nebo fondy. Symboly obsahující do třech písmen se používají pro akcie, které se obchodují třeba na NYSE, či AMEX. Symboly s čtyřmi písmeny se používají pro Nasdaq akcie. Symboly s pěti písmeny pak pro zvláštní Nasdaq akcie. Symboly s pěti písmeny, kde na konci je písmeno X se používají pro fondy

 

Target price

Cena, ve které držitel cenných papírů předpokládá ukončení obchodu.

 

Technical indicator

Krátkodobé trendy, které techničtí analytici používají k předpovědi budoucího cenového pohybu cenných papírů.

 

Technical analysis

Metoda analýzy trhu, která studuje poptávku a nabídku po cenných papírech na základě grafického zobrazování vývoje cen.

 

Technical decline

Klesající cenový pohyb zapříčiněný pouze vlivy technické analýzy. Takovým vlivem může být např.objem obchodů.

 

Technical rally

Vzrůstající cenový pohyb zapříčiněný pouze silami, které mají vliv pouze na pohyb ceny daného cenného papíru nebo trhu. Ne, jako v případě různých ekonomických a

fundamentálních hodnot, které ovlivňují společnost jako takovou.

 

Technická analýza

Analýza, která je postavena na publikovaných tržních datech. Za tato data jsou považovány tržní ceny jednotlivých akcií, indexy, objemy obchodů a jiné technické indikátory. Hlavním cílem technické analýzy je dobrý odhad budoucího vývoje kurzů, trendů a cen, umožňující dosažení zisku.

 

Tick

Hodnota minimálního pohybu trhu. U amerických akcií je často jeden tick rovný jednomu centu, u komodit to však může být 1 tick rovný 10 bodům. 1 bod pak může být třeba i $50.

 

Ticker

Každému cennému papíru jsou pro účely jednoduché identifikace přiděleny několika písmenné kódy.

 

Time stop

Pokyn vystoupit z pozice po uplynutí specifické doby, pokud nebyly splněný určitě podmínky. Tento pokyn v podstatě umožní investorovi vzdát se pozice, která se nepohybuje předpokládaným směrem v dostatečné rychlosti. Např. když investor očekává nárůst akcie o 10% za měsíc, ovšem cena této akcie vzroste pouze se 3%, obchod se ukončí.

 

Timing the market

Pokus o předpověď budoucího pohybu cen na trhu. K této předpovědi se většinou používá nedávná cena, objem obchodů a různá ekonomická data.

 

Top

Nejvyšší dosažená cena cenného papíru za dané časové období. Opak Spodku.

 

Trading

Rychlé spekulativní prodávání a nakupování finančních instrumentů s cílem profitovat na jejich kursových změnách.

 

Trading floor

Místo, kde se odehrává vlastní obchodování.

 

Trading pattern

Pohyb ceny cenného papíru během specifické doby. Trading pattern, nebo-li obchodní formace se kreslí na technických grafech, zpravidla spojováním zavíracích cen.

 

Trading profit

Zisk na specifické pozici, která je držena méně než jeden rok. Tento zisk se pak zdaňuje klasickou daní z příjmů.

 

Trading range

Rozdíl mezi vysokými a nízkými cenami obchodovanými během daného období.

 

Trading system

Systematický přístup k obchodování na základě předem určených pravidel. Ten může být vypracovaný buď počítačem a integrovaný v obchodním softwaru nebo jednoduchým určením vstupů a výstupu napsaných v poznámkovém bloku.

 

Trading volume

Celkový počet všech cenných papírů, se kterými se obchodovalo v daném časovém období. Česky bychom trading volume mohli nazvat objem obchodů.

 

Trailing stop

Příkaz (stop-loss) sledující existující cenový trend.

 

Transaction Cost

Náklady vynaložené na nákup a prodej daného finančního instrumentu.

 

Trend

Ve stručnosti sousledná řada vyšších cen pro uptrend a serie nižších cen pro downtrend.

 

Trend channel

Přímka souběžná s trendline a zakreslená nad nejvyššími souslednými cenami v uptrendu a pod nejnižšími souslednými cenami v downtrendu. Trendový kanál ohraničí oblast mezi základní linii trendu a reakční linii trendu, formulovanou pohyby cen proti hlavním

 

Trend reversal

Změna ve všeobecném směru trhu, někdy nazývané pouze reversal, nebo-li obrat.

 

Trend-following

Posouvání se směrem převažujícího cenového pohybu. Nejpoužívanější a pro mnoho obchodníků nejvýnosnější metoda obchodování s cennými papíry.

 

Trendless

Cenový pohyb, který se blíží stupni,ve kterém jasný trend nemůže být identifikován.

 

Trendline

Načrtnutá přímka, která spojuje buď řadu vrcholů nebo dolních mezí trendu.

 

Triangle

Grafický obrazec, který ukazuje řadu podrobnějších cenových odchylek během určitého časového období.

 

Triple bottom

Termín technické analýzy, který popisuje situaci, kdy cena na technickém grafu třikrát po sobě vzrostla a poté klesla na stejnou hodnotu. Nakonec od třetího propadu vzroste a prorazí hodnotu resistance pro kupní signál. Jedná se o velmi účinný technicko-analytický signál.

 

Turnaround

Silný zvrat výkonnosti společnosti nebo také celkového trhu.

 

Unrealized profit

Profit, který byl sice udělaný, ale zatím nedošlo k jeho realizaci prostřednictvím obchodní transakce. Takovýto případ nastane např. když zakoupená akcie vzroste na hodnotě, ale zatím je stále držena.

 

Up tick

Transakce na akciovém trhu v ceně vyšší, než byla předchozí cena stejného cenného papíru.

 

Up volume

Když cena cenného papíru v daném časovém období zavře výše, než na začátku daného časového období otevřela, považujeme tento cenný papír jako up-volume, nebo-li rostoucí objem obchodů.

Uptick Rule

Ve spojených státech je toto regulační pravidlo, které zabraňuje investorům provádět krátké prodeje, dokud se cena bezprostředně předcházejícího obchodu nevyrovnala nebo neocitla níže než cena tohoto krátkého prodeje (nelze prodávat, pokud trh klesá).

US Prime Rate

Úroková sazba, za kterou banky ve spojených státech půjčují své prvotřídní podnikové klientele.

Volatilita

Kolísavost kurzu cenného papíru. Čím větší volatilita, tím větší rozpětí, ve kterém kurs kolísá.

Volume

Objem všech obchodovaných cenných papírů v daném časovém období. Velmi důležitá hodnota pro soukromé obchodování.

Wedge

Grafický obrazec podobný klínu, ve kterém jsou 2 sbíhající se čáry zakresleny nad a pod skupinou cenových vrcholů a spodků.

Whipsaw

Slangový výraz pro velmi volatilní trh, na kterém je ostrý vzestup ceny rychle následován stejně prudkým propadem.

Yard (Jarda)

Slangový výraz pro miliardu.

Year-to-date

Od počátku roku do dnešního data.

Yield

Výnosnost investice.

Zajišťování (hedging)

Vytváření Uzavřených pozic, tj. uzavírání úrokových, akciových, komoditních a měnových pozic. Obecně se jedná o ochranu hodnoty určitého nástroje či portfolia nástrojů proti nepříznivému vývoji úrokových měr, akciového trhu, měnového kursu, cen komodit nebo rizikovosti určitého objektu. Dlouhá pozice v určitém nástroji je kompenzována krátkou pozicí v témž nástroji a naopak. V užším významu se jedná o použití derivátů (tzv. Zajišťovacích derivátů) ke snížení úvěrového nebo tržního rizika konečného uživatele či tvůrce trhu. Nejjednodušším příkladem zajišťování je Pokrytí, kdy se sjedná operace přesně opačná vůči zajišťované operaci. Potom ztráty z jedné operace jsou pokryty zisky z druhé operace. Opakem zajišťování je spekulace.